Dự án WordPress cơ bản: các template tags và bloginfo() (phần 6)

Trỏ tới style.css sử dụng template tag bloginfo

Khi bạn trỏ trình duyệt của bạn tới cài đặt WordPress của bạn, bạn sẽ thấy XHTML chưa được styled
của mockup.
Để có trang index.php đọc file style.css của bạn, tại file index.php, bạn phải tìm tag <style> (trong thẻ <head>) và
thay thế @import URL code với template tag WordPress bloginfo sau:

<style type=’text/cs’s media=’screen”>
@import url(“<?php bloginfo(“stylesheet_url”); ?>”);
</style>

Chúc mừng! Đây là đoạn WordPress code đầu tiên của bạn. Bạn sẽ thấy mockup được styled của bạn khi
bạn trỏ trình duyệt của bạn tại cài đặt WordPress của bạn.

styled mockup

Trong ví dụ trên, chúng ta đã sử dụng một đoạn Worpress PHP code, được gọi là một template tag
(bloginfo) để đảm bảo rằng theme của chúng ta có thể tìm thấy file style.css của bản thân nó.

Hiểu về template tags

Các template tags được sử dụng phổ biến trong các mẫu để giúp bạn giành thông tin từ WordPress CMS
vào thiết kế theme của bạn.
Các file template tags
Các file template tags được lưu trữ trong thư mục wp-includes. Các file có hậu tố “-template.php”
để phân biệt chúng với các file WordPress khác. Có 9 file template tags:

wp-includes/general-template.php
wp-includes/author-template.php
wp-includes/bookmark-template.php
wp-includes/category-template.php
wp-includes/comment-template.php
wp-includes/link-template.php
wp-includes/media-template.php
wp-includes/post-template.php
wp-includes/post-thumbnail-template.php
wp-includes/nav-menu-template.php

Các tags:

General tags

wp-includes/general-template.php

get_header()
get_footer()
get_sidebar()
get_template_part()
get_search_form()
wp_loginout()
wp_logout_url()
wp_login_url()
wp_login_form()
wp_lostpassword_url()
wp_register()
wp_meta()
bloginfo()
get_bloginfo()
get_current_blog_id()
wp_title()
single_post_title()
post_type_archive_title()
single_cat_title()
single_tag_title()
single_term_title()
single_month_title()
get_archives_link()
wp_get_archives()
calendar_week_mod()
get_calendar()
delete_get_calendar_cache()
allowed_tags()
wp_ajaxurl() ?? Not defined in any WP file, at least until 12/01/19.
wp_enqueue_script()

 

Author tags

wp-includes/author-template.php

the_author()
get_the_author()
the_author_link()
get_the_author_link()
the_author_meta()
the_author_posts()
the_author_posts_link()
wp_dropdown_users()
wp_list_authors()
get_author_posts_url()

Bookmark tags

wp-includes/bookmark-template.php và wp-includes/bookmark.php

wp_list_bookmarks()
get_bookmark()
get_bookmark_field()
get_bookmarks()

Category tags

wp-includes/category-template.php

category_description()
single_cat_title()
the_category()
the_category_rss()
wp_dropdown_categories()
wp_list_categories()
single_tag_title()
tag_description()
the_tags()
wp_generate_tag_cloud()
wp_tag_cloud()
term_description()
single_term_title()
get_the_term_list()
the_terms()
the_taxonomies()

Comment tags

wp-includes/comment-template.php

cancel_comment_reply_link()
comment_author()
comment_author_email()
comment_author_email_link()
comment_author_IP()
comment_author_link()
comment_author_rss()
comment_author_url()
comment_author_url_link()
comment_class()
comment_date()
comment_excerpt()
comment_form_title()
comment_form()
comment_ID()
comment_id_fields()
comment_reply_link()
comment_text()
comment_text_rss()
comment_time()
comment_type()
comments_link()
comments_number()
comments_popup_link()
comments_popup_script()
comments_rss_link()
get_avatar()
next_comments_link()
paginate_comments_links()
permalink_comments_rss()
previous_comments_link()
wp_list_comments()

Link tags

wp-includes/link-template.php

the_permalink()
user_trailingslashit()
permalink_anchor()
get_permalink()
get_post_permalink()
post_permalink()
get_page_link()
get_attachment_link()
wp_shortlink_header()
wp_shortlink_wp_head()
edit_bookmark_link()
edit_comment_link()
edit_post_link()
get_edit_post_link()
get_delete_post_link()
edit_tag_link()
get_admin_url()
get_home_url()
get_site_url()
home_url()
site_url()
get_search_link()
get_search_query()
the_feed_link()

Post tags

wp-includes/post-template.php

body_class()
next_image_link()
next_post_link()
next_posts_link()
post_class()
post_password_required()
posts_nav_link()
previous_image_link()
previous_post_link()
previous_posts_link()
single_post_title()
sticky_class()
the_category()
the_category_rss()
the_content()
the_content_rss()
the_excerpt()
the_excerpt_rss()
the_ID()
the_meta()
the_tags()
the_title()
get_the_title()
the_title_attribute()
the_title_rss()
wp_link_pages()
get_attachment_link()
wp_get_attachment_link()
the_attachment_link()
the_search_query()
is_attachment()
wp_attachment_is_image()
wp_get_attachment_image()
wp_get_attachment_image_src()
wp_get_attachment_metadata()
get_the_date()
single_month_title()
the_date()
the_date_xml()
the_modified_author()
the_modified_date()
the_modified_time()
the_time()
the_shortlink()
wp_get_shortlink()

Post Thumbnail tags

wp-includes/post-thumbnail-template.php

has_post_thumbnail()
get_post_thumbnail_id()
the_post_thumbnail()
get_the_post_thumbnail()

Navigation Menu tags

wp-includes/nav-menu-template.php

wp_nav_menu()
walk_nav_menu_tree()

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *