Dự án bố cục trang thực chiến với thiết kế lưới

Dự án

Bây giờ bạn sẽ tạo một bố cục lưới cho một trang mới trong website Pandaisia Chocolates cái cung
cấp thông tin về chocolate và công ty. Anne đã dàn bố cục một lưới cho nội dung trang như thể hiện
trong hình vẽ.

du an

Bố cục của Anne chứa 3 dòng chính. Dòng đầu tiên chứa page title và dòng thứ 3 chứa page footer. Dòng
thứ hai chứa 2 cột: cột đầu tiên hiển thị thông tin về công ty và cột thứ hai hiển thị một danh sách các
FAQ. Bên trong dòng thứ 2 là lưới nested 2×2 chứa bài viết ngắn về chocolate.

DOWNLOAD FILE BÀI TẬP Ở ĐÂY:

CLICK HERE

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *