Dự án bố cục trang thực chiến với thiết kế lưới (phần 3)

Để tạo các styles cho các dòng lưới

Bạn đã học tạo styles cho các dòng lưới trong học phần sau:

https://giaiphapwebtl.vn/thiet-ke-trang-voi-bo-cuc-luoi-phan-5/

1. Sử dụng editor của bạn để mở file pc_grids_txt.css từ thư mục html03 > tutorial. Nhập
tên của bạn và ngày tháng vào phần comment và lưu file như pc_grids.css.
2.Bên trong phần Grid Rows Styles, điền các quy tắc style sau để đảm bảo rằng các dòng luôn bắt đầu
trên một dòng mới một khi các margins được giải phóng khỏi các cột được làm cho trôi trước đó.

div.row {
clear: both;
}

3. Thêm quy tắc style sau để đảm bảo rằng dòng lưới mở rộng để bao trùm tất cả các cột trôi của nó:

div.row::after {
clear: both;
content: “”;
display: table;
}

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *