Dự án bố cục trang thực chiến với đặc tính position (phần 1)

Dự án trang infographic

Anne muốn bạn làm việc trên một bố cục cho một trang cái chứa một infographic về chocolate.
Cô ta phác thảo bố cục của infographic page, như được thể hiện trong ảnh.

infographic

Vì vị trí của text và ảnh không đi gọn bên trong một lưới, bạn sẽ xác định vị trí mỗi graphic và text
box sử dụng CSS positioning styles. Anne đã tạo nội dung cho trang này và viết các style
sheets để format diện mạo của inforgraphic. Bạn sẽ viết style sheet cho bố cục các nội dung
infographic sử dụng CSS positioning styles.

DOWNLOAD FILE BÀI TẬP Ở ĐÂY:

CLICK HERE

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *