Dự án bố cục trang thực chiến (phần 4)

Căn giữa một phần tử khối

Bạn đã học căn giữa một phần tử khối theo chiều ngang và chiều dọc ở học phần sau:

https://giaiphapwebtl.vn/cac-dac-tinh-phuong-thuc-bo-cuc-trang-phan-4/

Để căn giữa page body theo chiều ngang:
1. Quay trở lại file pc_home.css trong editor của bạn và bên trong quy tắc style cho cái
chọn body, điền các đặc tính:

margin-left: auto;
margin-right: auto;

2. Lưu thay đổi đối với file và sau đó reload file pc_home.html trong trình duyệt của bạn.
Thẩm định rằng page body bây giờ được căn giữa bên trong cửa sổ trình duyệt.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *