Đọc từ một biến C# và không thay đổi nó

Đọc từ một biến và không thay đổi nó

Khi bạn đọc các nội dung của một biến, các nội dung của biến được copy ra. Để minh
hoạ:

int a;
int b;
a = 5;
b = 2;
b = a;
a = -3;

Trong 2 dòng đầu tiên, a và b được khai báo và cung cấp một giá trị ban đầu (5 và 2
tương ứng), cái trông như thứ gì đó giống cái này:

biến1

Trên dòng thứ 5, b=a, nội dung của a được copy ra khỏi a và copy vào b:

 

biến2
Các biến a và b là khác biệt, mỗi cái với bản copy dữ liệu của bản thân nó. b=a không
có nghĩa a và b luôn là bằng nhau. Kí hiệu = có nghĩa phép gán, không phải phép bằng.
(Mặc dù a và b sẽ là bằng nhau ngay lập tức sau khi chạy dòng đó cho đến khi thứ gì
đó thay đổi). Một khi dòng cuối cùng chạy, gán một giá trị -3 vào a, a sẽ được cập nhật
như mong đợi, nhưng b vẫn là 5 như nó đã. Nếu chúng ta hiển thị các giá trị a và b tại
cuối chương trình, chúng ta sẽ thấy rằng a la -3 và b là 5.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *