Debugging và Cấu hình xây C#

Debugging

Viết code cái trình dịch có thể hiểu chỉ là bước đầu tiên. Nó cũng cần làm cái bạn mong
đợi nó làm. Cố gắng định hình ra tại sao một chương trình không làm cái bạn đã mong đợi và
sau đó điều chỉnh nó được gọi là debugging. Nó là một kĩ năng cái phải thực hành, các học
phần sau sẽ thể hiện cho bạn các công cụ bạn có thể sử dụng trong Visual Studio để làm công
việc này ít đe doạ hơn.

Cấu hình xây

Trình dịch sử dụng mã nguồn và dữ liệu cấu hình của bạn để sản xuất ra phần mềm máy tính có
thể chạy. Trong thế giới C#, dữ liệu cấu hình được tổ chức thành các cấu hình xây khác nhau.
Mỗi cấu hình cung cấp thông tin khác nhau tới máy tính về làm cách nào xây các thứ. Có hai cấu
hình được định nghĩa theo mặc định, và hiếm khi bạn cần nhiều hơn. Các cấu hình đó là cấu hình
Debug và cấu hình Release. Cả hai hầu như tương tự. Khác biệt chính là rằng cấu hình Release có
optimizations (tối ưu hoá) bật, cái cho phép trình dịch thực hiện các điều chỉnh nhất định để rằng
code của bạn chạy nhanh hơn mà không thay đổi cái nó làm. Ví dụ, nếu bạn khai báo một biến và không
bao giờ sử dụng nó, code tối ưu hoá sẽ gỡ nó ra. Code không tối ưu hoá sẽ kệ nó đấy. Cấu hình Debug
có cái này tắt. Khi debug code của bạn, các tối ưu hoá này có thể làm nó khó hơn để tìm ra các vấn đề.
Khi bạn đang xây dựng chương trình của bạn, nó thường là tốt hơn để chạy với cấu hình Debug. Khi bạn
sẵn sàng chia sẻ chương trình của bạn với người khác, bạn biên dịch nó với cấu hình Release thay vào đó.
Bạn có thể chọn cấu hình nào bạn sử dụng bằng cách nhặt nó từ danh sách thả xuống của toolbar, gần nơi nút
green arrow là để khởi động chương trình của bạn.
hello19

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *