Danh sách SEO checklist toàn tập (phần 1)

Checklist nghiên cứu từ khóa

1.1 Nghiêm cứu đối thủ cạnh tranh
Ăn cắp từ khóa từ đối thủ cạnh tranh sử dụng Keyword Density Checker hay báo cáo Organic Keyword
của Ahref.
Tài nguyên:

https://www.seoreviewtools.com/keyword-density-checker/
https://ahrefs.com

1.2 Nghĩ nhanh một danh sách chủ từ khóa
Nghĩ nhanh một danh sách chủ từ khóa của bản thân bạn bằng cách vạch ra một mạng lưới các từ
khách hàng mục tiêu của bạn có thể sử dụng. Chia tách các từ thành tiền tố và hậu tố khác nhau.
Sau đó kết hợp chúng thành một danh sách lớn sử dụng công cụ Mergewords.
Tài nguyên:

http://mergewords.com

1.3 Tìm dữ liệu traffic và gợi ý thêm cho danh sách từ khóa của bạn
Đăng kí tài khoản Google Adwords miễn phí và truy cập công cụ Keyword Planner để lấy thông
tin về các từ khóa của bạn nhận được bao nhiêu traffic từ Google.
Tài nguyên:

https://adwords.google.com/home/
https://kwfinder.com/
https://answerthepublic.com/
https://buzzsumo.com/

1.4 Tìm từ khóa cho xếp hạng dễ
Sử dụng một công cụ tính phí như báo cáo SEO Dificulty của KWFinder, đơn giản nhập từ khóa
của bạn vào công cụ của họ, click check difficulty, và nó sẽ thể hiện trạng thái sống cho các trang
xuất hiện trong top 10.
Tài nguyên:

https://kwfinder.com/
https://ahrefs.com

1.5 Check sức mạnh SEO tổng thể của site của bạn
Sử dụng công cụ Site Explorer của Ahref, bạn có thể thấy trạng thái tương tự cho site của
bạn, và thiết lập mục tiêu đánh bại đối thủ cạnh tranh. Trang bị với kiến thức này, bạn có
thể săn tìm quanh và thấy các từ khóa với mức traffic hợp lí, cạnh tranh yếu và thiết lập mục
tiêu có bao nhiêu links bạn cần nhận cho một liệt kê top.
Tài nguyên:

https://ahrefs.com/

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *