Danh sách SEO checklist toàn tập (phần 5)

Local SEO checklist

5.1, Xác thực profile business của bạn trên Google My Business
Điền thông tin nhiều nhất có thể trên profile Google My Business, bao gồm mô tả, hạng mục liên
quan, các ảnh và videos.
Tài nguyên:

https://www.google.com/business/

5.2, Đặt NAP trên site của bạn
Bao gồm tên và địa điểm doanh nghiệp nơi nào đó trên website của bạn trong một H1 hay H2 tag,
cái này có thể là trang liên hệ hay trang chủ. Cũng bao gồm tên doanh nghệp đầy đủ, địa chỉ
và số điện thoại nơi nào đó trên site của bạn.
5.3, Thêm tag schema.org trong website markup của bạn
Đi theo chỉ tiêu kĩ thuật tag schema.org cho doanh nghiệp địa phương.
Tài nguyên:

https://schema.org/LocalBusiness

5.4, Xây dựng reviews cho doanh nghiệp của bạn
Bằng cách bao gồm các links tới trang business Google My Business của bạn trên site của bạn,
trong chữ kí email, flyers và business cards, khuyến khích khách hàng đẻ lại một review. Khuyến
khích khách hàng tại cuối mỗi giao dịch hay bán để lại một review.

https://marketingkit.withgoogle.com/

5.5, Đệ trình website của bạn lên thư mục doanh nghiệp chính
Ví dụ: Yelp, Yellow Pages, CitySearch…vv.. Bạn có thể sử dụng các công cụ như Moz Local để
đệ trình doanh nghiệp của bạn tới tất cả thư mục chính cùng một lúc.
5.6, Kiểm tra chéo liệt kê doanh nghiệp của bạn cho dữ liệu NAT đúng
NAP có nghĩa cho name, address và phone. Các chi tiết này cần ổn định qua liệt kê Google My
Business của bạn, trang liên hệ website và các liệt kê doanh nghiệp bên ngoài khác.
5.7, Thêm ảnh và videos vào profile bussiness của bạn
Bạn nên có một nhúm ảnh trông chuyên nghiệp upload lên profile của bạn tại mức tối thiểu.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *