Danh sách mô tả HTML. Định nghĩa và sử dụng

Danh sách mô tả <dl></dl>

HTML 5 giới thiệu tên một phần tử mới, danh sách mô tả (description list), để thay thế phần tử danh sách
định nghĩa (được sử dụng trong XHTML và phiên bản HTML sớm hơn). Một danh sách mô tả là hữu dụng cho tổ
chức thuật ngữ và mô tả của chúng. Thuật ngữ xuất hiện, và mô tả của chúng có thể dài như cần thiết để truyền
tải thông điệp của bạn. Mỗi thuật ngữ bắt đầu tại dòng của nó tại lề. Mỗi mô tả bắt đầu ở dòng của nó và được
thụt vào. Danh sách mô tả cũng được sử dụng cho tổ chức Frequently Asked Questions (FAQs) và trả lời của
chúng. Các câu hỏi và trả lời có lề thụt vào. Bất cứ dạng thông tin nào cái chứa số từ ngữ tương ứng và các
mô tả dài hơn là phù hợp tốt để được tổ chức trong danh sách mô tả.
Danh sách mô tả bắt đầu với tag <dl> và kết thúc với tag </dl>. Mỗi thuật ngữ hay tên trong danh sách bắt đầu
với tag <dt> và kết thúc với tag </dt>. Mỗi mô tả bắt đầu với tag <dd> và kết thúc với tag </dd>.

Thực hành với danh sách mô tả

HTML 5 viết:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Description List</title>
<meta charset=”utf-8″>
</head>
<body>
<h1>Sample Description List</h1>
<dl>
<dt>TCP</dt>
<dd> Tranmission Control Protocol…over the Internet</dd>
<dt>IP</dt>
<dd>Internet Protocol…by an IP address</dd>
<dt>FTP</dt>
<dd>File Transfer Protocol…on the Internet</dd>
<dt>HTTP</dt>
<dd>Hypertext Transfer Protocol…on the Web</dd>
</dl>
</body>
</html>

Trình duyệt hiển thị:

danh sách mô tả

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *