Danh sách không trật tự HTML. Định nghĩa và sử dụng

Danh sách không trật tự HTML <ul></ul>

Một danh sách không trật tự (unordered list) hiển thị kí hiệu (bullet) hay đánh dấu đầu mục danh sách
(list marker) trước mỗi đầu mục trong danh sách. Kí hiệu này có thể là một trong các dạng sau: disc (mặc
định – xem ví dụ), kí hiệu vuông, tròn.
Một danh sách không trật tự bắt đầu với tag <ul> và kết thúc với tag </ul>. Mỗi vật danh sách bắt đầu với
tag <li> và kết thúc với tag </li>.

Thực hành với danh sách không trật tự

HTML 5 viết:

<h1>My Favorite Colors</h1>
<ul>
<li>Blue</li>
<li>Teal</li>
<li>Red</li>
</ul>

Trình duyệt hiển thị:

danh sách không trật tự

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *