Code trạng thái là gì ? Các code trạng thái điển hình (phần 3)

Code trạng thái (tiếp tục)

+ 500 Internal Server Error: chỉ ra rằng máy chủ gặp lỗi để hoàn thành yêu cầu. Lỗi này thường diễn ra
khi bạn đệ trình một đầu vào không được mong đợi và gây ra lỗi không xử lí được ở nơi nào đó trong
quá trình xử lí của ứng dụng. Bạn nên xem đầy đủ nội dung của câu trả lời để chỉ ra bản chất của lỗi.
+ 503 Service Unavailable: máy chủ hiện thời không thể xử lí được yêu cầu do tải trang quá nhiều hoặc
server đang bảo hành. Cái này ngầm định chỉ ra rằng đây là tình huống tạm thời và có thể được khắc
phục sau một thời gian chậm trễ. Nếu được biết, độ dài của thời gian chậm trễ có thể được chỉ
ra trong header retry-after.
+ 502 Bad Gateway: Máy đóng vai trò như một gateway hoặc proxy, nhận một câu trả lời không hiệu
lực từ server gốc muốn truy cập trong quá trình hoàn thành yêu cầu.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *