Cơ sở liên kết mạng Cisco (phần 7)

Cơ sở liên kết mạng (tiếp tục)

routers

Và tôi muốn bạn nhận thấy thứ khác: ba hubs liên kết nối tại đáy của ảnh cũng kết nối với router. Thiết lập
này tạo một collision domain và một broadcast domain và tạo bridged network đó, với hai collision domains của
nó, ngược lại trông tốt hơn nhiều!
Đừng hiểu lầm…Các bridges/switches được sử dụng để phân đoạn các mạng, nhưng chúng sẽ không phân lập các gói
dữ liệu broadcast hay multicast.
Mạng tốt nhất được kết nối với router là mạng LAN switched bên tay trái. Tại sao? Vì mỗi cổng trên switch đó chia
nhỏ hiệu quả collision domains. Nhưng nó không phải tốt tất cả – tất cả các thiết bị vẫn ở cùng broadcast domain.
Bạn có nhớ tại sao cái này có thể thực sự là tồi? Thứ nhất, vì tất cả các thiết bị phải lắng nghe tất cả broadcast
domain được truyền. Thứ hai, nếu các broadcast domains của bạn là quá lớn, người dùng có ít băng thông hơn và được
yêu cầu xử lí nhiều broadcasts hơn. Thời gian trả lời mạng cuối cùng sẽ chậm lại tới một mức cái có thể gây ra phá hủy,
nên nó là quan trọng để giữ broadcast domains của bạn nhỏ trong đa số mạng ngày nay.
Một khi chỉ có các switches trong mạng ví dụ của chúng ta, các thứ thay đổi rất nhiều. Ảnh dưới minh họa một mạng bạn sẽ
điển hình đi qua ngày nay.

mạng

 

Ở đây, tôi đã đặt các LAN switches tại trung tâm mạng này, với router kết nối các mạng luận lí. Nếu tôi tiến lên và thực
thi thiết kế này, tôi sẽ tạo thứ gì đó gọi là mạng LAN ảo hay VLANs, cái được sử dụng khi bạn chia nhỏ luận lí broadcast
domains ở tầng 2, switched network. Nó thực sự là quan trọng để hiểu rằng trong một môi trường mạng switched, bạn

vẫn cần một router để cung cấp trao đổi thông tin giữa các VLANs. Đừng quên cái đó!
Rõ ràng là thiết kế mạng tốt nhất là một cái cái được cấu hình hoàn hảo để đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp của công ty

hay khách hàng nó phục vụ, và nó thướng là một cái trong đó các LAN switches tồn tại đồng bộ với routers đặt chiến thuật

trong mạng. Nó là hi vọng của tôi rằng tôi sẽ giúp bạn hiểu cơ bản về các routers và switches để bạn có thể ra quyết định

vững chắc, được thông tin trên cơ sở theo trường hợp và có thể giành mục tiêu đó!
Vậy quay trở lại ảnh trên bây giờ trong một phút và thực sự thẩm định nó vì bạn cần có thể trả lời câu hỏi này chính xác:
Có bao nhiêu collision domains và broadcast domains thực sự ở đó trong liên mạng này? Tôi hi vọng bạn trả lời chín

collision domains và ba broadcast domains! Các broadcast domains hoàn toàn là dễ dàng nhất để định vị vì chỉ các

routers chia nhỏ broadcast domains theo mặc định, và vì có ba kết nối giao diện, cái cung cấp cho bạn ba broadcast

domains. Nhưng bạn có thấy chín collision domains? Trong trường hợp bạn không, tôi sẽ giải thích: mạng tất cả hub

tại đáy là một collision domain, bridge network tại đỉnh bằng với ba collision domains. Thêm vào switch network

năm collision domains – một cái cho mỗi cổng switch – và bạn có tổng cộng chín.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *