Chồng đối tượng PHP (phần 2)

Chồng đối tượng PHP (tiếp tục)

PHP cho phép bạn tạo các method magic mà bạn có thể sử dụng để can thiệp vào sự truy
cập đặc tính và method.
+ _get() được gọi bất cứ khi nào code gọi muốn đọc một đặc tính không nhìn thấy (invisible)
của một object.
+ _set() được gọi bất cứ khi nào code gọi muốn viết một đặc tính invisible của một object.
+ _call() được gọi bất cứ khi nào code gọi muốn gọi một method invisible của một object.
Thế invisible nghĩa là gì? Trong ngữ cảnh này, invisible có nghĩa là đặc tính hay method không
được nhìn thấy bởi code gọi. Thông thường, chúng có nghĩa là đặc tính hay method đơn giản không
tồn tại trong class. Nhưng chúng cũng có thể có nghĩa là đặc tính hay method hoặc là private hoặc
là protected, vì vậy không thể truy cập được bởi code từ bên ngoài.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *