Chiến lược bid lowest cost

Chiến lược bid lowest cost

Chiến lược bid lowest costmặc định và tự động và là cái hầu hết nhà quảng cáo Facebook sử dụng.
Với chiến lược này, Facebook sẽ tối ưu hóa chiến dịch của bạn để bạn nhận chi phí thấp nhất mỗi sự
kiện (events). Sự kiện đó là gì phụ thuộc vào mục tiêu của chiến dịch cái bạn lựa chọn khi bạn tạo
chiến dịch của bạn.
Ví dụ, nếu bạn lựa chọn mục tiêu traffic, Facebook sẽ tối ưu hóa chiến dịch của bạn cho chi phí thấp
nhất mỗi link click. Nếu bạn lựa chọn mục tiêu khởi tạo lead, Facebook sẽ tối ưu hóa chiến dịch của bạn
cho chi phí thấp nhất mỗi lead.

Lowest cost best practices

Lowest cost là một trong những tùy chọn chiến lược bid của Facebook, có nghĩa nó thông báo cho chúng ta
bid như thế nào trong cuộc đấu giá ad. Khi bạn sử dụng chiến lược bid lowest cost, chúng ta sẽ nhằm vào
nhận nhiều kết quả nhất có thể từ ngân sách của bạn.
Ví dụ, một nhà lên kế hoạch sự kiện có thể sử dụng chiến lược lowest cost để nhận nhiều người nhất có thể
tham dự lễ hội âm nhạc sắp đến, nơi cost cho mỗi tham dự không thành vấn đề.
Sau đây là một vài thứ cần nhớ với lowest cost bidding:
+ Chiến lược này là lí tưởng nếu bạn muốn chi tiêu toàn bộ ngân sách của bạn.
+ Lựa chọn cho chiến lược này nếu bạn muốn nhận nhiều kết quả nhất có thể từ chiến dịch của bạn.
+ Lowest cost bidding làm việc tốt cho những ai người không có yêu cầu CPA (cost per action) chặt chẽ.
(cũng nhớ là CPA của bạn có thể sẽ dao động qua chiến dịch của bạn với lowest cost bidding).
+ Những người có những mục tiêu cụ thể (ví dụ, một 120 % ROI) có xu hướng thích chiến lược khác hơn
so với lowest cost bidding.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *