Các tricks biến C#

Các tricks biến C#

Khai báo và sử dụng các biến là phổ biến rằng có một vài shortcuts hữu dụng để học trước
khi tiến lên.
Cái đầu tiên là rằng bạn có thể khai báo một biến và khởi tạo nó trên cùng một dòng, giống
cái này:

int x = 0;

Trick này là hữu dụng đến nỗi tất cả lập trình viên C# có kinh nghiệm sử dụng cái này thay vì
đặt khai báo và khởi tạo trên 2 dòng riêng rẽ.
Thứ hai là, bạn có thể khai báo nhiều biến đồng thời nếu chúng có cùng dạng:

int a, b, c;

Thứ ba là, phép gán biến cũng là các biểu thức cái đánh giá cho bất cứ gì giá trị được gán là gì,
cái có nghĩa bạn có thể gán cùng một thứ vào nhiều biến tất cả cùng lúc giống cái này:

a = b = c = 10;

Giá trị 10 được gán cho c, nhưng c=10 là một biểu thức cái đánh giá thành 10, cái sau đó được gán
cho b. b=c=10 đánh gía thành 10, và giá trị đó được đặt vào a. Code trên tương tự như cái sau:

c = 10;
b = c;
a = b;

Trong kinh nghiệm của tôi, cái này không quá phổ biến, nhưng nó có sử dụng của nó.
Và cuối cùng, trong khi dạng thành vấn đề, Console.WriteLine có thể hiển thị cả
strings và số nguyên:

Console.WriteLine(42);

Trong các học phần tiếp theo, chúng ta sẽ giới thiệu nhiều dạng biến hơn. Console.WriteLine
có thể hiển thị mọi thứ đơn trong số chúng. Đó là, trong khi dạng thành vấn đề và không trao
đổi lẫn nhau, Console.WriteLine được xây dựng để cho phép nó làm việc với bất cứ dạng nào.
Chúng ta sẽ học cái này làm việc như thế nào và học tự chúng ta thực hiện nó trong tương lai.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *