Các tên biến C#

Các tên biến C#

Bạn có nhiều kiểm soát trên tên gì bạn cung cấp cho biến, nhưng ngôn ngữ có một vài quy
tắc:
1. Tên biến phải bắt đầu bằng một chữ hay dấu _. Nhưng C# rộng rãi khi định nghĩa các chữ
– hầu như mọi thứ trong ngôn ngữ là được phép. taco_taco là các tên biến hợp pháp, nhưng
1taco *taco thì không.
2. Sau bắt đầu, bạn cũng có thể sử dụng số (0 đến 9).
3. Hầu hết kí hiệu và kí tự khoảng trắng bị cấm vì chúng làm nó không thể cho trình dịch tên
biến kết thúc và code khác bắt đầu ở đâu. (Ví dụ, taco-poptart là không được phép vì kí tự –
được dùng cho phép trừ. Trình dịch cho rằng đây là một cố gắng trừ đi thứ gì đó gọi
là poptart từ thứ gì đó gọi là taco).
4. Bạn không thể đặt tên một biến cùng thứ với từ khoá. Ví dụ, bạn không thể gọi một biến
int hay string, khi những cái đó là các từ đặc biệt dành riêng trong ngôn ngữ.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *