Các tên biến C# (phần 2)

Các tên biến C# (tiếp tục)

Tôi cũng khuyến nghị các hướng dẫn sau cho đặt tên biến:
1. Mô tả chính xác biến giữ cái gì. Nếu biến chứa một player s score, score hay playScore
là có thể chấp nhận. Nhưng number x là không mang tính mô tả đư.
2. Không viết tắt hay loại bỏ các chữ. Bạn dùng nhiều thời gian hơn đọc code hơn là viết nó,
và nếu bạn phải giải mã tất cả tên biến bạn gặp phải, bạn không giúp mình tốt. plrscr (hay tê
nhất ps) viết tắt cho cái gì? Plural scar? Plastic Scrabble? Không, chính là player score. Các
từ viết tắt phổ biến như html hay dvd là ngoại lệ cho nguyên tắc này.
3. Không bối rối với các tên dài. Nó là tốt hơn để sử dụng một tên mô tả hơn là tiết kiệm kí tự.
Với IDE vừa vừa, bạn có thể sử dụng các đặc tính như AutoComplete để hoàn chỉnh
các tên dài sau khi gõ một vài chữ, và nhảy qua các phần có nghĩa của các tên làm nó khó hơn
để nhớ nó làm cái gì.
4. Các tên kết thúc bằng số là dấu hiệu của tên không tốt. Với một vài ngoại lệ, các biến tên
number1, number2, và number3 không phân biệt lẫn nhau đủ tốt.
5. Tránh các tên nghĩa chung. Các tên như item, data, text và number quá mơ hồ để là hữu dụng trong
hầu hết trường hợp.
6. Tạo gianh giới giữa các tên nhiều từ. Một tên như playerScore là dễ dàng hơn để đọc so với playerscore.
Hai thông lệ trong giới lập trình C# là camelCase (hay lowerCamelCase) và PascalCase (hay UpperCamelCase),
cái được minh hoạ theo cách các tên chúng được viết. Trong cái đầu tiên, mọi từ ngoài từ đầu tiên bắt đầu
bằng một chữ hoa. Trong cái thứ hai, tất cả các từ bắt đầu với một chữ hoa. Chữ hoa ở giữa từ làm nó trông
giống một camel’s hump, cái là tại sao nó có tên này. Hầu hết lập trình viên C# sử dụng lowerCamelCase cho biến
và UpperCamelCase cho các thứ khác. Tôi khuyên gắn với thông lệ này khi bạn bắt đầu, nhưng lựa chọn là
của bạn.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *