Các Swithes là gì?

Switches

Một switch là một thiết bị tầng 2 cái tương tự như một hub ở chỗ rằng nó cho phép bạn
kết nối nhiều hơn một thiết bị, và các gói dữ liệu được nhận trên một cổng được lặp lại
đối với các cổng khác. Tuy nhiên, sự khác nhau là rằng một switch có thể thẩm định các nội
dung thực sự của dữ liệu cái nó nhận. Dữ liệu được gửi thành các đơn vị được gọi là packet
(gói) cái chứa một địa chỉ đích đến. Một switch nhìn vào địa chỉ đích đến này và lặp lại
gói dữ liệu đi đến chỉ trên cổng cái có thể phân phát gói dữ liệu đến đích ý định trước.
Ví dụ, giả sử máy tính A được kết nối với cổng switch 1, và máy tính D được kết nối với
cổng switch 4. Nếu máy tính A gửi một gói dữ liệu tới máy tính D, gói dữ liệu đó được nhận
trên cổng switch 1. Switch biết rằng máy tính D được kết nối với cổng switch 4, nên switch
gửi gói dữ liệu ra trên cổng switch 4. Theo cách này, máy tính D nhận gói dữ liệu. Các máy
tính hay thiết bị cái kết nối với các cổng khác trên switch không bị làm phiền với gói dữ
liệu có ý định cho máy tính D.
Các học phần tiếp theo sẽ giải thích khái niệm địa chỉ MAC, cái là các mạng nhận dạng các
máy nhận các gói dữ liệu ý định trước như thế nào, cũng như các gói dữ liệu làm việc như
thế nào. Trong các học phần tiếp theo, tôi sẽ đào sâu vào các switches thực hiện ảo diệu của
chúng như thế nào.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *