Các phương thức Object DOM document: getElementById()

Phương thức getElementById()

Phương thức getElementById() trả về phần tử cái có thuộc tính ID với giá trị được chỉ ra.
Phương thức này là một trong những phương thức phổ biến nhất trong HTML DOM và được sử dụng hầu như mọi lúc bạn
muốn thao tác xử lí hay lấy thông tin từ một phần tử trên tài liệu của bạn.
Trả về null nếu không phần tử với ID được chỉ ra tồn tại.
Một ID nên duy nhất bên trong một trang. Tuy nhiên, nếu có nhiều hơn một phần tử với ID được chỉ ra tồn tại, phương
thức getElementById() trả về phần tử đầu tiên trong mã nguồn.
Cú pháp:

document.getElementById(elementID)

Các giá trị tham số

Tham số                   Type                                       Mô tả
elementID          Chuỗi kí tự             Được yêu cầu, là giá trị thuộc tính ID của phần tử bạn muốn lấy

 

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 id=”demo”>The Document Object</h1>
<h2>The getElementById() Method</h2>

<script>
document.getElementById(“demo”).style.color = “red”;
</script>

</body>
</html>

 

Xem kết quả:
https://www.w3schools.com/jsref/tryit.asp?filename=tryjsref_document_getelementbyid1

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *