Các phương pháp HTTP (phần 2)

Các phương pháp HTTP

Ngoài các phương pháp HTTP Get và Post, giao thức HTTP hỗ trợ nhiều phương pháp khác cái được tạo ra cho
những mục đích nhất định. Sau đây là một số phương pháp bạn cần biết:
+ Head: head có chức năng giống với yêu cầu Get, ngoại trừ là server sẽ không trả về phần thân thông điệp
trong câu trả lời của nó. Máy chủ sẽ trả về các headers giống với nó trả về đối với yêu cầu Get. Vì vậy,
phương pháp này có thể được sử dụng để kiểm tra một tài nguyên có có mặt hay không trước khi gửi yêu cầu
Get.
+ Trace: trace được thiết kế cho mục đích chuẩn đoán máy chủ có trả về trong phần thân câu trả lời nội dung
chính xác như yêu cầu nó nhận được. Phương pháp này có thể được sử dụng để phát hiện sự có mặt
của máy chủ proxy giữa máy khách và máy chủ đang xử lí yêu cầu.
+ Options: options yêu cầu máy chủ báo cáo các phương pháp HTTP có sẵn cho một tài nguyên cụ thể. Điển hình
máy chủ trả về một câu trả lời chứa header allow liệt kê tất cả các phương pháp có sẵn.
+ Put: put cố gắng upload một tài nguyên cụ thể lên máy chủ, sử dụng nội dung chứa trong phần thân của
yêu cầu. Nếu phương pháp này được bật lên, bạn có thể sử dụng nó để tẫn công một ứng dụng, như là upload
mã độc và thực thi nó trên server.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *