Các kĩ thuật sáng tạo marketing đa phương tiện xã hội (phần 5)

6. Social selling (tiếp tục)
6.3 Những đối thủ của bạn cũng đang sử dụng social selling
Doanh nghiệp của bạn cũng nên xem xét tham gia vào social selling đơn giản vì các đối thủ
của bạn cũng đang sử dụng nó. Có trên 60 triệu doanh nghiệp người có một Facebook business
page. Ngoài ra, xấp xỉ 4 triệu doanh nghiệp chủ động xúc tiến nhãn hiệu của họ trên Facebook.
Con số thống kê như vậy chứng minh thực tế rằng bạn sẽ chỉ giành lợi thế cạnh tranh so với đối
thủ của bạn trên thị trường nếu bạn thực hành social selling.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *