Các khái niệm nâng cao trong Laravel Routing

Các khái niệm nâng cao trong Laravel Routing

Routing Parameters (các tham số route)
Các tham số route là cái giữ chỗ cho các bộ phận của route s URL. Chúng cho phép ban
bắt các giá trị động từ URL, cái có thể được truyền như đối số tới hành động route của
bạn. Có các tham số được yêu cầu và tham số tuỳ chọn.
Named Routes (các routes được đặt tên)
Các routes được đặt tên cho phép bạn tham chiếu đến các routes khi khởi tạo URL hay chuyển
hướng, cho phép bạn tách route s URL khỏi code của bạn.
Route Groups (các nhóm route)
Các nhóm route cho phép bạn chia sẻ thuộc tính route như middleware hay namespaces, qua một
số lượng lớn các routes mà không cần định nghĩa các thuộc tính đó trên mỗi route riêng rẽ.
Route Model Binding (gắn kết mô hình route)
Route Model Binding cung cấp một cách thức thuận lợi để tự động bơm các biến tạo model trực
tiếp vào các routes và controllers của bạn. Lavarel có thể tự động phân giải các Eloquent
models được định nghĩa trong các hành động của routes hay controllers các tên biến gợi mở
của chúng khớp một tên phân đoạn route.
Fallback Routes
Một fallback route là một route cái sẽ được thực thi khi không có route nào khớp với yêu cầu
đi tới.
Rate Limiting (giới hạn tần suất)
Laravel bao gồm các chức năng để giới hạn số lượng yêu cầu mà một máy khách hoặc người
dùng có thể thực hiện đối với một route trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này
có thể được thực hiện bằng cách sử dụng throttle middleware.
Form Method Spoofing (giả mạo Phương thức Form)
Các form HTML không hỗ trợ các hành động PUT, PATCH hoặc DELETE. Vì vậy, khi định nghĩa
các routes PUT, PATCH hoặc DELETE được gọi từ một form HTML, bạn sẽ cần phải thêm một trường
ẩn _method để giả mạo các hành động HTTP này.
Accessing The Current Route (truy cập routes hiện tại)
Laravel cung cấp một số trợ giúp để truy cập thông tin về route xử lý yêu cầu đi đến. Bạn có thể
sử dụng các trợ giúp này để truy cập thông tin như URI của route, tên của nó, và hành động hoặc
controller tương ứng.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *