Các hubs tại tầng vật lí

Các hubs tại tầng vật lí

Một hub thực sự là một repeater nhiều cổng. Một repeater nhận một tín hiệu số, tái khuếch đại hay khởi
tạo lại tín hiệu đó, sau đó chuyển tiếp tín hiệu ra khỏi cổng khác mà không nhìn vào dữ liệu nào. Một hub
làm công việc tương tự qua tất cả cổng hoạt động: bất cứ tín hiệu số được nhận từ một phân đoạn mạng trên
một cổng hub được khởi tạo lại hay tái khuếch đại và được truyền ra khỏi tất cả cổng khác trên hub. Cái này
có nghĩa tất cả các thiết bị được gắn vào một hub là ở cùng trong một collision domain cũng như cùng trong
broadcast domain. Ảnh dưới thể hiện một hub trong một mạng và khi một host truyền, tất cả các host khác phải
dừng lại và lắng nghe như thế nào.

hubs

Các hubs giống repeater không thẩm định lưu lượng mạng nào khi nó đi vào hay trước khi nó được truyền ra
tới các bộ phận khác của đa phương tiện vật lí. Và mọi thiết bị kết nối vào hub hay các hubs, phải lắng nghe
nếu một thiết bị truyền đi. Một mạng sao vật lí, nơi hub là thiết bị trung tâm và các cáp mở rộng ra mọi hướng
từ nó, là dạng của cấu trúc lắp mạng một hub tạo. Nhìn bằng mắt thì, thiết kế thực sự giống một ngôi sao,
trong khi các mạng Ethernet chạy cấu trúc lắp mạng bus luận lí, có nghĩa rằng tín hiệu phải chạy qua mạng từ
cuối tới cuối.
Các hubs và repeater có thể được sử dụng để mở rộng một vùng được bao phủ bởi một phân đoạn mạng LAN đơn, nhưng
tôi thực sự không khuyên đi với cấu hình này. Các LAN switches là tự đảm đương cho hầu hết mọi trường hợp và
sẽ làm bạn vui vẻ hơn.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *