Các hình thức quảng cáo Facebook ads đặc biệt (phần 3)

Cá nhân hóa quảng cáo và marketing với Messenger ads

Messenger ads gửi khách hàng trực tiếp tới cửa sổ trò chuyện của bạn sau khi họ click lên ad của bạn. Trong
quá khứ, tôi đã sử dụng mục tiêu này để gửi khách hàng codes chiết khấu, các hướng dẫn và inforgraphics. Sau đây
là cách nào để tạo Messenger ads của bản thân bạn.
Bước 1:Chọn mục tiêu của bạn. Mục tiêu traffic, chuyển đổi, cài đặt ứng dụng, đi đến, thông điệp, nhận thức nhãn hiệu
và catalog sales là đủ tư cách cho dạng ad này.
Bước 2: Chọn messenger cho traffic.
Làm như vậy sẽ mang khách hàng người click lên ad của bạn tới Messenger. Nếu bạn không chọn tùy chọn này, Messenger

ad sẽ không làm việc.
Bước 3: Chọn audience của bạn.
Bước 4:Chọn vị trí đặt ad của bạn.
Bước 5: Chọn ngân sách và kế hoạch thời gian show ads của bạn.
Bước 6: Chọn trang Facebook và Instagram của bạn
Bước 7: Chọn hình thức của bạn.
Bước 8: Upload ảnh của bạn.
Bước 9: Thêm text, nút CTA và pixel
Bước 10: Thiết lập Messenger.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *