Các file template WordPress cơ bản

Các file template WordPress cơ bản

Hình ảnh dưới có thể khá quen thuộc nếu bạn đã từng phát triển WordPress trước kia. Nó cho thấy một ví dụ
đơn giản về những cái hình thành một trang (page) sử dụng các file template cơ bản có sẵn trong WordPress.

file cơ bản

 

Tất các trang trong một WordPress theme có thể được xây dựng sử dụng một chuỗi các files template cơ bản,
bao gồm những cái sau:
+ header.php
+ footer.php
+ sidebar.php
+ comments.php
+ searchform.php

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *