Các file template cơ bản khác trong mẫu WordPress

Sidebar.php

Sidebar là template cơ bản khác cái có thể được sử dụng cho nội dung cái xuất hiện ở nhiều trang, nhưng
không liên kết trực tiếp tới nội dung chính (main content) của trang. File sidebar thường được sử dụng để
hiển thi widgets, cái tồn tại trong bản địa WordPress.

Comments.php

Như cái tên gợi ý, comments.php được sử dụng để khởi tạo các markup cho các comments trên một post
cụ thể. WordPress có một template mặc định để hiển thị comments cái có thể bị ghi đè sử dụng file
comments.php trong theme của bạn. Trong các phiên bản mới, bạn sẽ được yêu cầu để có file comments.php
trong theme nếu bạn muốn xuất ra comments.

Searchform.php

File searchform.php chính xác như những gì nó được gọi. WordPress giữ một phiên bản mặc định của file
này để sử dụng trong theme của bạn. Vì vậy, nếu nó không được khai báo, WordPress sẽ quay trở lại
cái mặc định của file này:

<form role=”search” method=”get” id=”searchform” action=”<?php echo home_url( ‘/’ ); ?>”>
<div><label class=”screen-reader-text” for=”s”>Search for:</label>
<input type=”text” value=”” name=”s” id=”s” />
<input type=”submit” id=”searchsubmit” value=”Search” />
</div>
</form>

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *