Các Fallback routes là gì?

Fallback Routes

Một fallback route là một route cái Laravel sẽ thực thi khi không có route khác trong
ứng dụng của bạn khớp với yêu cầu đang đến. Các fallback routes là hữu dụng cho hiển
thị page 404 hay chuyển hướng trình duyệt tới bộ phận khác của ứng dụng của bạn khi route
được yêu cầu không tồn tại.
Để định nghĩa một fallback route, bạn có thể sử dụng phương thức fallback trên Route facade.
Fallback route nên là route cuối cùng được định nghĩa trong ứng dụng của bạn:

Route::fallback( function () {
// Your fallback logic…
});

Ví dụ, bạn có thể sử dụng một fallback route để duyệt một view 404 Not Found custom:

Route::fallback( function () {
return response()->view( ‘errors.404’ , [], 404 );
});

Hay bạn có thể chuyển hướng người dùng tới homepage:

Route::fallback( function () {
return redirect( ‘/’ );
});

Trong Laravel 8.x và mới hơn, bạn cũng có thể sử dụng controller cho các fallback routes:

use App \ Http \ Controllers \ FallbackController ;
Route::fallback(FallbackController::class);

Và sau đó trong FallbackController :

namespace App \ Http \ Controllers ;
use Illuminate \ Http \ Request ;
class FallbackController extends Controller
{
public function __invoke (Request $request)
{
// Your fallback logic…
}
}

Xin chú ý rằng fallback route sẽ không được thực thi nếu các ngoại lệ được ném bởi
các routes trước đó. Các ngoại lệ sẽ được xử lí bởi cái xử lí ngoại lệ và một trả lới sẽ
được gửi.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *