Các dạng gói dữ liệu qua các tầng của mô hình OSI (phần 6)

Máy nhận xử lí packet như thế nào

Khi packet đi đến máy nhận, nó đi qua stack của giao thức TCP/IP theo trật tự ngược lại mà nó đã
từng đi trên máy gửi. Hơn nữa, mỗi giao thức trên máy nhận sẽ cởi bỏ thông tin header được gắn vào
packet trên các tầng tương ứng của máy gửi. Đây là những gì xảy ra:
1. Tầng vật lí nhận packet dưới dạng frame. Nó tính toán CRC của packet, sau đó gửi frame lên tầng
liên kết dữ liệu.
2. Tầng liên kết dữ liệu thẩm định CRC là đúng và cởi bỏ frame header và CRC. Cuối cùng, tầng data link
gửi frame lên tầng internet.
3. Tầng internet đọc thông tin trong header để nhận dạng quá trình chuyển vận và quyết định xem liệu
nó có phải được phân mảnh. Nếu chuyển vận là fragment, IP sẽ lắp ráp lại các fragment thành datagram
gốc. Sau đó, nó cởi bỏ IP header và chuyển datagram lên tầng chuyển vận.
4. Tầng chuyển vận TCP đọc header để quyết định xem giao thức nào của tầng ứng dụng sẽ nhận dữ liệu.
Sau đó, TCP sẽ cởi bỏ header liên quan và gửi thông điệp (message) hay dòng (stream) lên ứng dụng
nhận.
5. Tầng ứng dụng nhận thông điệp và thực hiện hành động được yêu cầu bởi máy gửi.

packet

 

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *