Các dạng gói dữ liệu qua các tầng của mô hình OSI (phần 5)

Tầng liên kết dữ liệu – framing diễn ra

Các giao thức ở tầng data link như là PPP định dạng IP datagram thành một frame. Chúng gắn header
thứ 3 và một footer để frame datagram. Frame header bao gồm cycical redundancy check (CRC) cái kiểm
tra lỗi khi frame di chuyển trên phương tiện mạng. Sau đó, tầng liên kết dữ liệu chuyển frame xuống
tầng vật lí.

Tầng vật lí – chuẩn bị cho frame truyền đi

Tầng vật lí trên máy gửi nhận frame và chuyển đổi địa chỉ IP thành địa chỉ vật lí tương ứng với phương
tiện mạng. Tầng vật lí sau đó gửi frame ra ngoài trên phương tiện mạng.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *