Các dạng gói dữ liệu qua các tầng của mô hình OSI (phần 3)

Tầng chuyển vận – gói dữ liệu bắt đầu

Khi dữ liệu đi đến tầng chuyển vận, giao thức tại tầng này bắt đầu quá trình gói dữ liệu. Kết quả phụ
thuộc vào TCP hay UDP xử lí dữ liệu như thế nào.
TCP segmentation
TCP thường được được gọi là giao thức hướng kết nối vì nó đảm bảo truyền dữ liệu thành công tới máy nhận.
Giao thức TCP nhận dòng dữ liệu từ lệnh rlogin, TCP sẽ chia dữ liệu nhận được từ tầng ứng dụng thành các
segmentsgắn header cho mỗi segment.
Segment header chứa cổng của máy gửi và máy nhận, thông tin trật tự segment và một trường dữ liệu được gọi
là checksum. Giao thức TCP trên cả hai máy dùng checksum để quyết định xem dữ liệu truyền có bị lỗi hay không.
+ Thiết lập kết nối TCP
TCP dùng segment để quyết định xem liệu máy nhận có sẵn sàng nhận dữ liệu. Khi TCP trên máy
gửi muốn thiết lập kết nối, nó gửi một segment được gọi SYN tới tầng TCP chạy trên máy nhận.
TCP trên máy nhận trả về một segment gọi là ACK khẳng định đã nhận thành công segment. TCP
trên máy nhận gửi một segment ACK khác, và sau đó tiếp tục gửi dữ liệu. Sự trao đổi thông tin
nói trên gọi là three way handshake.
UDP packets
UDP là giao thức không kết nối. Không giống TCP, nó không kiểm tra để đảm bảo dữ liệu đã đến máy
nhận . UDP lấy thông điệp nhận được từ tầng ứng dụng và định dạng chúng thành UDP packet. UDP
gắn header vào mỗi packet, cái chứa cổng gửi và nhận, một trường dữ liệu độ dài của packet và một
checksum.
UDP trên máy gửi sẽ cố gửi packet tới quá trình UDP trên máy nhận. Tầng ứng dụng sẽ quyết định xem
UDP trên máy nhận có khẳng định đã nhận gói dữ liệu hay chưa. UDP không yêu cầu nhận thông báo
về việc nhận dữ liệu. UDP không sử dụng three way handshake.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *