Các dạng gói dữ liệu qua các tầng của mô hình OSI (phần 2)

Tầng ứng dụng – khi người dùng khởi động một trao đổi thông tin.

+ Lịch sử của gói dữ liệu bắt đầu khi một người dùng trên một máy, gửi một thông điệp hay phát một
lệnh để truy cập một máy ở xa. Giao thức của tầng ứng dụng liên quan đến thông điệp hay lệnh trên
định dạng gói dữ liệu để nó có thể được xử lí bởi tầng chuyển vận tương ứng TCP hoặc UDP.
Giả sử người dùng phát một lệnh rlogin để log vào một máy ở xa. Lệnh này dùng tầng chuyển vận TCP.
TCP mong đợi nhận được dữ liệu dưới dạng dòng byte (stream of bytes) chứa thông tin và lệnh. Như
vậy, lệnh rlogin gửi dữ liệu như là TCP stream.
Tuy nhiên, không phải tất cả các ứng dụng dùng TCP. Giả sử người dùng muốn mount 1 file system trên
máy ở xa, nên khởi động ứng dụng NIS. NIS sử dụng tầng chuyển vận UDP. Vì vậy, gói dữ liệu
chứa lệnh phải được định dạng trong cách thức mà UDP mong đợi. Loại gói dữ liệu này gọi là message.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *