Các đặc tính, phương thức bố cục trang (phần 6)

Giải phóng một float

Trong một vài bố cục, bạn sẽ muốn một phần tử sẽ được hiển thị trên một dòng mới, giải phóng khỏi
các đối tượng được làm cho trôi trước đó. Để đảm bảo rằng một phần tử luôn được hiển thị bên dưới
các phần tử được làm cho trôi của bạn, áp dụng đặc tính clear sau:

clear:position;

nơi position là left, right, both hay none. Một giá trị của left hiển thị phần tử chỉ khi lề trái được
giải phóng khỏi đối tượng đang trôi. Một giá trị của right hiển thị phần tử chỉ khi lề phải được giải
phóng. Một giá trị both hiển thị phần tử chỉ khi cả hai lề được giải phóng khỏi vật trôi. Gía trị clear
mặc định là none, cái cho phép phần tử sẽ được hiển thị cạnh các đối tượng được làm cho trôi.
Ảnh dưới thể hiện việc sử dụng đặc tính clear như thế nào ngăn chặn một phần tử khỏi hiển thị cho đến
khi lề phải được giải phóng khỏi các vật trôi. Hiệu ứng trên bố cục trang là rằng phần tử được chuyển dịch
xuống phía dưới và tự do sử dụng toàn bộ độ rộng trang vì nó không còn được hiển thị cạnh một vật đang
trôi.

clear

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *