C++ cấu trúc rẽ nhánh: if…else

Câu lệnh điều kiện if

Cú pháp:

if (điều kiện) {khối lệnh 1;}
if (điều kiện){khối lệnh 1;} else{khối lệnh 2;}

Khi chương trình thực hiện câu lệnh if, nó sẽ tính toán biểu thức điều kiện. Nếu điều kiện đúng. chương
trình sẽ thực hiện các lệnh trong khối lệnh 1; ngược lại, nếu điều kiện sai chương trình sẽ thực hiện
các lệnh trong khối lệnh 2 (nếu có else) hoặc không làm gì (nếu không có else).

Ví dụ: Tính năm nhuận. Năm thứ n là nhuận nếu nó chia hết cho 4, nhưng không
chia hết cho 100 hoặc chia hết 400. Chú ý: một số nguyên a là chia hết cho b nếu phần
dư của phép chia bằng 0, tức a%b == 0.

#include <iostream.h>
void main()
{
int nam;
cout << “Nam = “ ; cin >> nam ;
if (nam%4 == 0 && year%100 !=0 || nam%400 == 0)
cout << nam << “la nam nhuan” ;
else
cout << nam << “la nam khong nhuan” ;
}

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *