Break và Continue Python (phần 2)

Break và Continue (tiếp tục)

continue
Từ khoá continue chấm dứt lần lặp hiện tại của loop mà không chạy code của nó thêm tí
nào nữa. Không giống break, nó không chấm dứt loop tất cả với nhau.Nêu điều kiện loop
là True, thì lần lặp nữa của loop xảy ra.
Sau đây là một ví dụ cái sử dụng continue để in ra mỗi nguyên âm và chỉ mục của nó trong
một string:

>>> s = ‘zephyr’
>>> i = 0
>>> while i < len(s):

1… if not s[i] in ‘aeiou’:

… i = i + 1
 2… continue

 3… print(s[i], i)
… i = i + 1


e 1

Nếu kí tự hiện tại không phải là nguyên âm 1, thì chúng ta không muôn in nó ra. Nên, chúng ta
tăng i lên 1 để đưa chúng ta qua kí tự này và sau đó sử dụng continue 2 để chấm dứt lần lặp hiện
tại. Nếu chúng ta đi xuống dưới phát biểu if 3, thì nó phải có nghĩa rằng chúng ta đang nhìn vào
một nguyên âm (nếu không continue sẽ ngăn chặn chúng ta đến đó). Chúng ta vì vậy cho ra kí tự đó và
tăng i lên 1 để đưa chúng ta qua kí tự này.
Từ khoá continue là thú vị vì nó dường như cung cấp cho chúng ta một cách thức để đưa chúng ta ra khỏi
lần lặp cái chúng ta không muốn ở trong. “Cái này không phải là một nguyên âm. Tôi ra khỏi đây”. Nhưng
một phát biểu if cũng có thể được sử dụng để giành cùng hành vi, và logic thường rõ ràng hơn:

>>> s = ‘zephyr’
>>> i = 0
>>> while i < len(s):

… if s[i] in ‘aeiou’:

… print(s[i], i)

… i = i + 1


e 1

Hơn là nhảy qua lần lặp khi kí tự hiện tại không phải là một nguyên âm, phát biểu if xử lí nó khi nó là một
nguyên âm.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *