Biến trong C#

Biến C# là gì?

Một phần then chốt để xây dựng phần mềm là lưu giữ dữ liệu trong bộ nhớ tạm thời để
dùng sau. Ví dụ, chúng ta có thể lưu giữ một score hiện tại của player hay nhớ một menu
choice đủ dài để trả lời nó. Khi chúng ta nói về bộ nhớ và biến, chúng ta nói vê bộ nhớ
“volatile” (hay RAM) cái gắn quanh khi chương trình của bạn chạy nhưng bị xoá đi khi
chương trình của bạn đóng hay máy tính khởi động lại (để cho dữ liệu tồn tại lâu hơn
chương trình, chúng ta phải lưu nó ở bộ nhớ lâu dài trong một file).
Tổng bộ nhớ của một máy tính là hàng GB. Thậm chí cái smartphone cũ của tôi có 3 GB bộ
nhớ – đủ lớn để lưu giữ 750 triệu các số khác nhau. Mỗi vị trí bộ nhớ có địa chỉ bộ nhớ
bằng số duy nhất, cái có thể được sử dụng để truy cập nội dung của vị trí cụ thể. Nhưng
nhớ rằng có cái gì trong vị trí #45387 là không thực tiễn. Dữ liệu đến và đi trong một
chương trình. Chúng ta cần có thứ gì đó cho một giây hay toàn bộ thời gian chương trình
chạy. Thêm vào, không phải tất cả đoạn dữ liệu là cùng kích cỡ.Text “Hello, World!” lấy nhiều
không gian hơn một số đơn. Chúng ta cần thứ gì đó thông minh hơn các địa chỉ bộ nhớ thô.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *