Biến trong C++ (phần 7)

Dạng dữ liệu bool

Khái niệm
Các biến boolean được thiết lập hoặc thành true hoặc thành false.
Các expressions cái có giá trị true hay false được gọi là Boolean expressions.
Dạng dữ liệu bool cho phép bạn tạo các biến cái giữ giá trị true hay false. Program
dưới đây minh họa định nghĩa và sử dụng biến bool.
Mặc dù nó có vẻ rằng nó đang lưu giữ các từ true hay false trong biến này, nó thực sự lưu
giữ 1 hay 0. Đây là vì true là một biến số nguyên đặc biệt, giá trị của nó là 1, và false
là một biến số nguyên đặc biệt, giá trị của nó là 0.

Program 2-16
1 // This program uses Boolean variables.
2 #include <iostream>
3 using namespace std;
4
5 int main()
6 {
7 bool boolValue;
8
9 boolValue = true;
10 cout << boolValue << endl;
11
12 boolValue = false;
13 cout << boolValue << endl;
14 return 0;
15 }

Program output

1
0

Chú ý: Nhận thấy rằng từ true và false không có dấu “” quanh chúng. Đây là vì chúng là biến,
không phải chuỗi kí tự. Cũng chú ý rằng chúng phải được viết bằng chữ thường.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *