Biến trong C++ (phần 6)

Dạng dữ liệu char

Dạng dữ liệu char được sử dụng để lưu giữ các kí tự riêng rẽ.
Bạn đã học trước kia có hai dạng dữ liệu cơ bản: số và kí tự,
Dạng dữ liệu kí tự đơn giản nhất là dạng dữ liệu char. Một biến thuộc dạng này chỉ có thể giữ một kí tự
đơn và trên hầu hết các hệ thống chỉ sử dụng 1 byte bộ nhớ.

Ví dụ, char letter=’A’;

Thú vị là, các kí tự có liên hệ chặt chẽ với số nguyên vì bên trong chúng được lưu giữ như số nguyên. Mỗi
kí tự in được cũng như nhiều kí tự không in được được gán một số duy nhất. Phương pháp được sử dụng phổ biến
nhất cho mã hóa kí tự là ASCII, cái có nghĩa là American Standard Code for Information Interchange. Khi một
kí tự được lưu giữ trong bộ nhớ, nó thực sự là code bằng số của nó cái được lưu giữ. Khi máy tính
được hướng dẫn in giá trị lên màn hình, nó hiển thị kí tự cái tương ứng code bằng số đó. Ví
dụ, số 65 là code cho chữ hoa A, 66 là code cho chữ hoa B…vv..

char letter=65;

C++ không có dạng dữ liệu chuỗi kí tự mà sử dụng string class.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *