Biến trong C++ (phần 2)

Các dạng dữ liệu số nguyên

Khái niệm
Có nhiều dạng dữ liệu. Các biến được phân loại theo dạng dữ liệu của chúng, cái quyết định loại thông
tin cái có thể được lưu giữ trong chúng. Các biến số nguyên chỉ có thể lưu giữ số nguyên.
Chương trình máy tính thu thập các đoạn dữ liệu từ thế giới thực và thao tác xử lí chúng theo các cách
khác nhau. Có nhiều dạng dữ liệu khác nhau. Trong vương quốc của thông tin số, ví dụ có số nguyên
và số phân số. Có số âm và số dương. Sau đó có thông tin bối cảnh. Ví dụ, Tên và địa chỉ được lưu giữ
như chuỗi kí tự, cái được hình thành từ các kí tự. Khi bạn viết một chương trình bạn phải quyết định
dạng thông tin gì nó có thể chạm trán.
Nếu bạn đang viết một chương trình để tính toán số dặm tới ngôi sao ở xa, bạn sẽ cần các biến cái có thể
giữ số lớn. Nếu bạn đang thiết kế phần mềm để ghi lại kích thước vi mô, bạn sẽ cần lưu giữ số rất chính xác
và nhỏ. Ngoài ra, nếu bạn đang viết một chương trình cái phải thực hiện hàng ngàn tính toán mạnh, bạn sẽ cần
dữ liệu được lưu giữ trong biến cái có thể được xử lí nhanh. Dạng dữ liệu của biến quyết định tất cả các nhân
tố này.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *