Biến trong C# (phần 2)

Biến C# là gì? (tiếp tục)

Một biến giải quyết vấn đề này cho chúng ta. Các biến là vị trí được đặt tên nơi dữ
liệu được lưu giữ trong bộ nhớ. Mỗi biến có 3 bộ phận: tên, dạng và nội dung giá trị
của nó. Một dạng của biến là quan trọng vì nó cho phép chúng ta biết có bao nhiêu bytes
dành cho nó trong bộ nhớ, và nó cũng cho phép trình dịch đảm bảo rằng chúng ta đang sử dụng
các nội dung của nó đúng đắn.
Bước đầu tiên trong sử dụng một biến là khai báo nó. Khai báo một biến cho phép máy tính dành
một vị trí cho nó trong bộ nhớ có kích cỡ phù hợp.
Sau khi khai báo một biến, bạn có thể gán các giá trị hay nội dung vào biến. Lần đầu tiên bạn gán
một giá trị vào một biến được gọi là khởi tạo (initializing) nó. Trước khi một biến được khởi tạo,
nó là không thể để biết các bits và bytes gì có thể có trong vị trí bộ nhớ đó, nên khởi tạo đảm bảo
chúng ta chỉ làm việc với dữ liệu hợp pháp.
Trong khi bạn chỉ có thể khai báo một biến một lần, bạn có thể gán cho nó các giá trị khác nhau theo
thời gian khi chương trình chạy. Một biến cho player score có thể cập nhật khi họ thu thập các points.
Vị trí bộ nhớ ngầm dưới vẫn như thế, nhưng các nội dung thay đối với các giá trị mới theo thời gian.
Điều thứ ba bạn có thể làm với một biến là giành giá trị hiện tại của nó. Mục đích của lưu dữ liệu là
quay trở lại nó sau này. Miễn là một biến đã được khởi tạo, chúng ta có thể giành các nội dung hiện tại
của nó bất cứ khi nào chúng ta cần nó.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *