Biến Python và phát biểu gán

Các biến

Chúng ta bây giờ đã biết làm cách nào viết chuỗi kí tự và các giá trị số. Chúng ta cũng thấy nó có
giá trị để có thể lưu giữ chúng để rằng chúng ta có thể truy cập chúng sau. Trong Word Count, nó sẽ
là thuận tiện để có thể lưu giữ dòng các từ nơi nào đó và sau đó đếm số từ.

Phát biểu gán

Một biến là một tên cái tham chiếu đến một giá trị. Bất cứ khi nào chúng ta sau này sử dụng một tên
biến, nó bị thay thế bởi cái biến tham chiếu đến. Để làm một biến tham chiếu đến một giá trị, chúng ta
sử dụng phát biểu gán. Một phát biểu gán chứa một biến, một dấu bằng = , và một biểu thức. Python
đánh giá biểu thức và làm biến tham chiếu đến kết quả. Sau đây là một ví dụ về phát biểu gán:

>>> dollars = 250

Bây giờ, dollars bị thay thế bởi 250 bất cứ khi nào chúng ta sử dụng nó:

>>> dollars
250
>>> dollars + 10
260
>>> dollars
250

Một biến tham chiếu chỉ đến một giá trị tại một thời điểm. Một khi chúng ta sử dụng một phát biểu gán
để làm biến tham chiếu đến giá trị khác, nó không còn tham chiếu đến giá trị cũ:

>>> dollars = 250
>>> dollars
250
>>> dollars = 300
>>> dollars
300

Chúng ta có thể có nhiều biến như chúng ta thích. Chương trình lớn điển hình sử dụng hàng trăm biến. Sau
đây là một ví dụ sử dụng hai biến:

>>> purchase_price1 = 58
>>> purchase_price2 = 9
>>> purchase_price1 + purchase_price2
67

Nhận thấy rằng tôi vừa chọn tên biến cái cung cấp một vài ý nghĩa về cái chúng đang lưu giữ. Hai biến này
, ví dụ, liên quan đến các giá của 2 việc mua. Sử dụng các tên biến p1 và p2 sẽ dễ dàng hơn để gõ,
nhưng trong một vài ngày chúng ta sẽ có thể quên các tên đó có nghĩa gì!
Chúng ta cũng có thể làm các biến tham chiếu đến các chuỗi kí tự:

>>> start = ‘Monday’
>>> end = ‘Friday’
>>> start
‘Monday’
>>> end
‘Friday’

Như với các biến cái tham chiếu đến các số, chúng ta có thể sử dụng những cái này trong biểu thức lớn hơn:

>>> start + ‘-‘ + end
‘Monday-Friday’

Các tên biến Python nên bắt đầu vơi một chữ thường và sau đó có thể chứa các chữ thêm, dấu gạch chân _ để chia
tách các từ, và các số.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *