Biến Python, thay đổi giá trị biến

Thay đổi giá trị biến

Giả sử chúng ta có một biến dollars cái tham chiếu đến giá trị 250:

>>> dollars = 250

Bây giờ chúng ta muốn tăng giá trị để rằng dollars tham chiếu đến 251. Cái này sẽ không làm việc:

>>> dollars + 1
251

Kết quả là 251, nhưng giá trị đó sẽ mất, không lưu giữ ở bất cứ đâu:

>>> dollars
250

Cái chúng ta cần là một phát biểu gán cái bắt kết quả của dollars + 1:

>>> dollars = dollars + 1
>>> dollars
251
>>> dollars = dollars + 1
>>> dollars
252

Nó là phổ biến cho người học để nghĩ về kí hiệu gán = như sự bằng. Nhưng không làm cái đó! Phát biẻu
gán là một lệnh để làm một biến tham chiếu đến giá trị của một biểu thức, không phải phát biểu hai
thực thể đó bằng nhau.
Biểu thức sau làm giá trị y là 39:

>>> x = 37
>>> y = x + 2
>>> x = 20

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *