Bao gồm các file template cơ bản (phần 2)

Bao gồm các file template cơ bản (tiếp tục)

Kĩ thuật khác nữa với các hàm include() này là rằng get_header(), get_footer() và get_sidebar() mỗi cái
được truyền một chuỗi kí tự như là một tham số. Bằng cách làm việc này, WordPress tìm một file khác từ mặc
định để bao gồm trong template. Ví dụ, bạn có thể có nhiều sidebars để sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau
trong theme của bạn để cho phép một cấu trúc tốt hơn hay chỉ là duy trì code dễ dàng hơn. Để tạo một sidebar
thứ hai, tạo một file template tên sidebar-secondary.php để bao gồm nó trong các file templates của bạn, đơn
giản gọi hàm get_sidebar() với “secondary” trong tham số string:

get_sidebar(‘secondary’);

Điều tương tự có thể làm với các file header và footer. Nó dường như hơi hiếm để có nhiều header cho site của
bạn, nhưng tôi đã có kinh nghiệm trong đó khách hàng muốn có hai phần chính đối với website của họ. Chúng được
liên kết với nhau, nhưng được hiển thị khác nhau, với tên nhãn hiệu và điều hướng chính (main navigation) riêng’
rẽ. Cái này được giành bằng cách sử dụng hai file header và hai file footer, một cho mỗi cái của phần site chính.
Nó cho phép tôi xây dựng site trên một cài đặt WordPress, cái có nghĩa là quản lí tốt hơn cho khách hàng chỉ với
nhiều files template hơn được tích hợp vào theme.
comments_template() là hàm khác cái có thể có tham số truyền tới nó. Mặc định thì, hàm đơn giản xuất ra nội dung
của file comments.php, nhưng bạn có thể truyền cho nó hai tham số. Đầu tiên là tên template, trong trường này nó
phải là toàn bộ tên template và đường dẫn tương đối tới thư mục template (ví dụ: ‘/custom-comments.php’).
Tham số thứ hai là một boolean cái quyết định liệu có có các comments chia tách theo dạng, cái này được thành false
theo mặc định.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *