Bao gồm các file template cơ bản (phần 1)

Bao gồm các file template cơ bản

Học các file template này cũng tốt, nhưng bây giờ bạn cần thực sự bao gồm chúng trong các file template
chính (main template files). Mỗi file trên có thể được bao gồm với lời gọi PHP include() thông thường,
nhưng WordPress sử dụng cách tốt hơn và trang bị một vài hàm template để sử dụng cụ thể cho mỗi file
cơ sở này:

• get_header()
• get_footer()
• get_sidebar()
• get_search_form()
• comments_template()

Mỗi hàm này bao gồm file mặc định đúng trong vị trí ở đó nó được gọi. Sau đây là một file template tiêu chuẩn
trông như thế nào với tất cả các bao gồm:

<?php get_header(); ?>
<div class=”container”>
<div class=”search”>
<?php get_search_form(); ?>
</div>
<div class=”main”>
<?php // do stuff ?>
<?php comments_template(); ?>
</div>
<?php get_sidebar(); ?>
</div>
<?php get_footer(); ?>

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *