Ví dụ Python thực chiến, bài toán dữ liệu Net (phần 1)

Bài toán dữ liệu Net

Chúng ta vừa học for loops là hữu dụng cho xử lí dữ liệu sau khi chúng ta đọc nó từ
đầu vào. Chúng cũng thường hữu dụng cho đọc bản thân dữ liêu. Trong bài toán này, chúng
ta sẽ giải quyết dữ liệu cái trải ra nhiều dòng và sử dụng một for loop để giúp chúng
ta đọc tất cả chúng.
Thách thức
Pero có kế hoạch trả tiền dữ liệu Net với nhà cung cấp cell phone của anh ta cái cung cấp
cho anh ta x MB dữ liệu mỗi tháng. Ngoài ra, bất cứ dữ liệu nào anh ta không dùng trong một
tháng đã cho chuyển sang tháng tiếp theo. Ví dụ nếu x = 10 và Pero chỉ sử dụng 4 MB trong tháng
đã cho, 6 MB còn lại chuyển sang tháng tiếp theo (trong đó anh ta bây giờ sẽ có
10 + 6 = 16 MB có sẵn)
Chúng ta đã cung cấp số MB dữ liệu cái Pero dùng trong mỗi tháng của n tháng đầu tiên. Nhiệm vụ
của chúng ta là quyết định số MB có sẵn cho tháng đi sau.
Input
Đầu vào bao gồm các dòng sau:
• Một dòng chứa số nguyên x, số MB cấp cho Pero
mỗi tháng. x nằm trong khoảng từ 1 đến 100.
• Một dòng chứa số nguyên n, số tháng mà Pero có
đã có kế hoạch dữ liệu. n nằm trong khoảng từ 1 đến 100
• n dòng, một dòng cho mỗi tháng, cho biết số nguyên MB
mà Pero sử dụng trong tháng đó. Mỗi số ít nhất là 0 và
sẽ không bao giờ vượt quá số MB có sẵn. (Ví dụ,
nếu x là 10 và Pero hiện có sẵn 30MB thì số tiếp theo
tối đa sẽ là 30.)
Output
Xuất ra số MB có sẵn cho tháng tiếp theo

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *