Ví dụ Python thực chiến, bài toán các slot machines (phần 4)

Giải quyết bài toán các slot machines

Để giải quyết bài toán các slot machines, chúng ta biết rằng chúng ta cần một while loop,
không phải một for loop, vì chúng ta không thể đoán được trước số lần lặp. Mỗi lần lặp của
loop sẽ chơi slot machine hiện tại. Khi vòng lặp chấm dứt, Martha sẽ không còn
quarters để lại, và chúng ta sẽ cho ra số lần cô ta đã chơi.
Sau đây là cái chúng ta cần làm trên mỗi lần lặp:
+ Giảm quarters của Martha một đơn vị (vì nó mất một quarter để chơi một slot machine).
+ Nếu Martha hiện tại đang ở trên slot machine đầu tiên, chơi machine đó. Cái này đòi
hỏi tăng số lần machine này đã được chơi. Nếu cái này là lần chơi thứ 35, thì trả cho Martha
và thiết lập lại số lần cái machine đã chơi về 0.
+ Nếu Martha hiện tại đang trên slot machine thứ hai, chơi machine đó (tương tự như chúng ta đã chơi
machine đầu tiên như thế nào).
+ Nếu Martha hiện tại đang ở trên slot machine thứ ba, chơi machine đó (tương tự như chúng ta đã chơi
machine đầu tiên như thế nào).
+ Tăng số chơi của Martha (vì chúng ta đã chơi một machine).
+ Di chuyển tới machine tiếp theo. Nếu Martha đã chơi machine đầu tiên, chúng ta muốn di chuyển tới
cái thứ hai, nếu cô ta đã chơi cái thứ hai, chúng ta muốn di chuyển tới cái thứ ba, nếu cô ta đã chơi
cái thứ ba, chúng ta chu kì quay trở lại cái đầu tiên.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *