Ví dụ Python thực chiến, bài toán các slot machines (phần 3)

Bài toán các slot machines (tiếp tục)

Để bắt đầu, Martha đã chơi zero slot machines, cô ta có 7 quarters, và cô ta sẽ chơi tiếp
theo slot machine đầu tiên. Slot machine đầu tiên đã được chơi 28 lần kể từ lần cuối nó trả
, cái thứ hai đã được chơi 0 lần kể từ lần cuối nó trả, và cái thứ ba đã được chơi 8 lần kể
từ lần cuối nó trả. Trạng thái của chúng ta trông giống cái này:

state 1

Martha bắt đầu bằng cách chơi slot machine đầu tiên. Cái đó mất một quarter. Vì đây là lần
thứ 29 machine này được chơi kể từ lần cuối nó trả, không phải lần 30, slot machine không trả
Martha cái gì. Martha sẽ chơi slot machine thứ hai tiếp theo. Đây là trạng thái mới của chúng
ta:

state 2

Chơi slot machine thứ hai mất một quarter. Vì đây là lần đầu tiên machine này đã được chơi kể từ
lần cuối nó trả, không phải lần thứ 100, slot machine không trả Martha cái gì. Martha sẽ chơi slot
machine thứ ba tiếp theo. Đây là trạng thái mới của chúng ta:

state 3

Chơi slot machine thứ ba mất một quarter. Vì đây là lần chơi thứ 9 machine này đã được chơi kể từ
lần cuối nó trả, không phải lần thứ 10, slot machine không trả Martha cái gì. Tiếp theo, Martha quay
lại chu kì tới slot machine đầu tiên. Đây là trạng thái mới của chúng ta:

state 4

Bây giờ, Martha chơi slot machine đầu tiên:

state 5

Sau đó Martha chơi slot machine thứ hai:

state 6

Martha hầu như hết quarters. Nhưng có tin tốt đi tới, vì cô ta tiếp theo sẽ chơi slot machine thứ ba. Nó
đã được chơi 9 lần kể từ lần cuối nó trả. Chơi tiếp theo vì vậy là lần thứ 10, cái trả Martha 9 quarters. Cô
ta đã có 2 quarters, trả một để chơi machine này, và sau đó được trả 9, nên cô ta sẽ có 2-1+9=10 quarters sau
chơi này:

state 7

Nhận thấy rằng slot machine thứ 3 bây giờ đã được chơi zero lần kể từ lần cuối nó trả.
Đó là 6 lần chơi. Tôi khuyến khích bạn giữ theo dấu. Bạn nên thấy rằng Martha không bao giờ được trả lần nữa và rằng
sau nhiều hơn 10 lần chơi (cho 1 tổng cộng 16), Martha mất hết.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *