Truyền đối số tới hàm PHP bằng giá trị vs theo tham chiếu (phần 2)

Làm việc với tham chiếu (tiếp tục)

May mắn là, PHP cung cấp một cơ chế được biết đến như là tham chiếu để bạn có thể sử dụng và
làm việc với những vấn đề như vậy. Một tham chiếu giống như một shortcut trên ổ cứng của bạn
vậy. Khi bạn tạo một tham chiếu tới biến PHP, bạn bây giờ có 2 cách để đọc hoặc thay đổi nội
dung biến, bạn có thể sử dụng tên biến hoặc bạn có thể sử dụng tham chiếu. Sau đây là một ví dụ
đơn giản để tạo một tham chiếu tới biến:

$myVar = 123;
$myRef = &$myVar;
$myRef++;
echo $myRef “<br>/”; //Display 124
echo $myVar “<br/>; //Display 124

Trước tiên, biến $myVar được khởi tạo với giá trị 123. Tiếp theo, tham chiếu tới $myVar được tạo, và
tham chiếu này được lưu trong biến $myRef. Ký hiệu & dùng để tạo một tham chiếu.
Dòng code tiếp theo cộng 1 vào giá trị của $myRef. Vì $myRef thực sự trỏ tới dữ liệu lưu trong $myVar, cả
$myRef và $myVar đều chứa giá trị 124, như được thể hiện trong 2 phát biểu echo.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *