Thiết kế trang với đặc tính positioning (phần 5)

Fixed và Inherited Positioning

Khi bạn cuộn qua một tài liệu trong cửa sổ trình duyệt, nội dung trang cuộn theo. Nếu bạn muốn
cố định một đối tượng bên trong cửa sổ trình duyệt để rằng nó không cuộn theo, bạn có thể thiét
lập đặc tính position của nó thành fixed. Ví dụ, quy tắc style sau giữ phần tử footer tại một vị
trí cố định, 10 pixels lên trên từ đáy của cửa sổ trình duyệt;

footer {
position: fixed;
bottom: 10px;
}

Chú ý rằng một đối tượng cố định có thể bao trùm nội dung trang khác, nên bạn nên sử dụng nó với
sự thận trọng trong thiết kế trang của bạn.
Cuối cùng, bạn có thể thiết lập đặc tính position thành inherit để rằng một phần tử thừa kế giá trị
position của phần tử cha của nó.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *