Thêm các toán tử Boolean Python

Thêm các toán tử Boolean

Để giải bài toán các slot machines, chúng ta muốn lặp qua trong khi Martha có ít nhất
một quarter. Cái đó trông giống cái này:

while quarters >= 1:

Biểu thức Boolean đơn giản đó sẽ đủ cho bài toán này. Nhưng giống như cho phát biểu if,
biểu thức Boolean đi theo từ while có thể bao gồm các toán tử quan hệ hay Boolean. Sau đây
là một ví dụ:

>>> x = 4
>>> y = 10
>>> while x <= 10 and y <= 13:

… print(x, y)
… x = x + 1
… y = y + 1

4 10
5 11
6 12
7 13

While loop được kiểm soát bởi biểu thức Boolean x<=10 và y<=13. Như với bất cứ toán tử and,
cả hai toán hạng của nó phải là True cho toàn bộ biểu thức là True. Khi x tham chiếu đến 8 và y
tham chiếu đến 14, vòng lặp chấm đứt vì toán hạng y<=13 là False.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *